Skip to Content

Tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa trong bao lâu?

Tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa trong bao lâu?

Submitted by • October 29, 2020 hotlinefb.com

Tài khoản do bạn tự vô hiệu hóa
Trường hợp này có nghĩa là bạn tự vô hiệu hóa tài khoản của mình.. Nếu tài khoản này là do bạn vô hiệu hóa tạm thời, bạn có thể khôi phục lại bất kỳ khi nào. Tuy nhiên, nếu đã quyết định xóa tài khoản, bạn chỉ có 14 ngày tính từ thời điểm quyết định để đổi ý và đăng nhập lại. Nhưng nếu thật sự muốn xóa tài khoản.Nếu yêu cầu xóa tài khoản đã qua thời hạn 14 ngày, tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục lại.

Voted by:
Voted by hctele2

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>